Odpojme verejných funkcionárov od prikrmovania

Poslanci, policajti, sudcovia, úradníci či riaditelia štátnych podnikov. Všetci títo majú právomoc rozhodovať o dôležitých verejných veciach, v ktorých ide o peniaze či o osudy ľudí. Na to, ako konajú alebo ako sa rozhodnú, majú niekedy vplyv drobné dary či pozornosti (drahé šperky, pozvánky na poľovačku či koncert a pod.), ktorými si niekto kupuje ich priazeň. Niekto ich prikrmuje s cieľom vyvolať v nich pocit zaviazanosti. Ten spôsobí, že raz urobia rozhodnutie v prospech “krmiča”. Myslíme si, že to tak nemá byť a prikrmovanie má byť trestané, ako je to aj v iných štátoch.

FOTO: TASR/autor

Prečo štrngáme za túto zmenu?

  • Korupcia je na Slovensku vnímaná v úzkom zmysle slova a je obmedzená len na pojmy podplácanie a prijímanie úplatku.
  • V súčasnosti zákon postihuje korupciu, prijímanie úplatku či nepriamu korupciu, no nepostihuje pravidelné poskytovanie nenáležitých výhod s cieľom získať si priazeň verejného funkcionára a ovplyvniť tak jeho budúce rozhodnutia. Takzvané prikrmovanie nie je trestné ani nijako kontrolované.
  • V súčasnosti Trestný zákon neobsahuje ustanovenia, ktorými by bolo možné prikrmovanie postihovať. Pritom k nemu dochádza a prejavuje sa v rozhodnutiach, kde na prvom mieste nie je verejný záujem, ale prospech osôb, ktoré úradníka prikrmujú. Nemecko, Rakúsko, Česko či Veľká Británia takéto konanie trestajú. Nazdávame sa, že na Slovensku by to malo byť rovnako.

Návrh nášho riešenia

  • Korupciu považovať za trestnú už pri žiadaní, prijímaní alebo sľúbení nenáležitej výhody; bez podmienky bezprostredného porušenia svojich povinností a bez bezprostredného protiplnenia.
  • Definícia úplatku by sa v zákone vzťahovala aj na nenáležitú výhodu poskytovanú bez požadovania “protislužby”. Nenáležitou výhodou by bola vec alebo majetkové či nemajetkové plnenie, na ktoré nie je právny nárok.
  • Prijatie, resp. poskytovanie nenáležitej výhody by sa nepovažovalo za trestné, ak prikrmovaná osoba túto skutočnosť bez meškania oznámi alebo ak ide o výhodu, ktorej prijatie je povolené všeobecne záväzným právnym predpisom, služobným predpisom či etickým kódexom.
  • Prikrmovanie by sa trestalo odňatím slobody na tri (prijímanie nenáležitej výhody), resp. dva roky (poskytnutie nenáležitej výhody), prípadne zbavením funkcie a zákazom činnosti či peňažným trestom.