Políciu dajme ďalej od rúk politikov

V súčasnosti je polícia silne závislá od ministra vnútra. Mohla by fungovať samostatnejšie, bez politických vplyvov. Posilnením pozície policajného prezidenta by sa zvýšila zodpovednosť za výkon jeho funkcie. Ministrovi vnútra podlieha tiež policajná inšpekcia, ktorej úlohou je vyšetrovať trestnú činnosť policajtov.

FOTO: TASR/autor

Prečo štrngáme za túto zmenu?

  • Polícia je v súčasnosti podriadená ministrovi vnútra. Prezídium policajného zboru je organizačne začlenené do ministerstva vnútra. Minister vnútra vymenúva aj odvoláva prezidenta policajného zboru.
  • V súčasnosti aj pôsobnosť policajnej inšpekcie, ktorá vyšetruje sťažnosti a trestnú činnosť policajtov, zastrešuje sekcia kontroly a inšpekčnej služby ministerstva vnútra. Policajný zbor ako aj inšpekcia sú teda podriadené ministrovi vnútra.

Návrh nášho riešenia

  • Zriadenie samostatnej inštitúcie Policajného zboru, ktorú bude riadiť prezident Policajného zboru.
  • Zrušenie bezdôvodnej odvolateľnosti policajného prezidenta, aby ho bolo možné odvolať iba na základe presne zákonom vymedzených dôvodov.
  • Zriadenie nezávislého a samostatného orgánu na vyšetrovanie sťažností a trestnej činnosti policajtov a iných príslušníkov.