Sfunkčnime Najvyšší kontrolný úrad

Úlohou NKÚ je podľa zákona kontrolovať, ako sa hospodári s peniazmi štátu a štátnym majetkom. NKÚ by mal s dostatočnými kapacitami fungovať ako odborný úrad, ktorý by aktívne vstupoval do tvorby a hodnotenia politík, programov a projektov. Napríklad by sa vyjadroval k väčším investíciám, ako sú diaľnice, obchvaty či tunely, železničná infraštruktúra, alebo by posudzoval úspešnosť politík, akými sú aktivačné práce, program zatepľovania bytových domov či podpora solárnej energie.

FOTO: TASR/autor

Prečo štrngáme za túto zmenu?

  • Súčasný model fungovania NKÚ nenapĺňa potenciál v oblasti kontroly nakladania s verejnými zdrojmi. Systém kontrol, často postavený na formalizme a kontrolovaní zhody so zákonmi a inými pravidlami, sa takmer úplne vyhýba hodnoteniu výkonnosti inštitúcií, ich politík, programov či projektov.
  • Zistenia NKÚ nevedú k systémovým zmenám vo fungovaní štátu, inštitúcií a iných subjektov. Skúsenosti z iných krajín ukazujú, že NKÚ má mať významnejšiu rolu v systéme riadenia štátu a má byť kľúčovým aktérom pri kontrole kvality jeho spravovania.

Návrh nášho riešenia

  • Skvalitniť prácu NKÚ opatreniami zameranými na zmenu jeho činnosti s dôrazom na zvýšenie počtu kontrol výkonnosti inštitúcií, politík, programov a projektov.
  • Posilniť činnosť NKÚ vo vzťahoch s tretími subjektmi cez zvýšenie ich spoluzodpovednosti za napĺňanie odporúčaní, resp. za vyvodzovanie dôsledkov z výsledkov kontrol. Konkrétne, vytvoriť stály výbor NR SR pre činnosť NKÚ s paritným zastúpením politických strán, umožniť skupine poslancov NR SR podávať záväzné podnety pre NKÚ, zaviazať vládu SR prijímať uznesenia k zisteniam NKÚ, zaviesť povinnosť oznamovať závažné zistenia polícii resp. prokuratúre.
  • Zvýšiť účinnosť kontrol a vymáhateľnosť kontrolných zistení prostredníctvom zavedenia sankcií pre subjekty, ktoré sa vyhýbajú napĺňaniu odporúčaní.
  • Nastaviť prísnejšie kvalifikačné kritériá na pozíciu predsedu NKÚ, zaviesť systém výberu kandidátov cez nezávislú výberovú komisiu spolu s rozšírením jeho právomocí.